Algemeen

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze voorbeeld registratie AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. Tjin Se Lug sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website uit. Tjin Se Lung behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Tjin Se Lung is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van Tjin Se Lung liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Tjin Se Lung is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Op de inhoud van de website en logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Tjin Se Lung en beroepsverenigingen. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.